Realportal

phone
Volejte v po-pá: 9-18 hod

Všeobecné obchodní podmínky Real-Portal.cz

 1. Úvod
  1. Společnost RealPortal s.r.o., IČ 06384234, se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101790, poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům službu na webové stránce www.real-portal.cz. Služba slouží ke zprostředkování obchodních příležitostí, poskytování Odhadu o tržních cenách nemovitostí na základě poptávky Zájemce a efektivnějšímu poskytnutí vzájemných kontaktů mezi Zájemcem a Makléřem za účelem navázání další spolupráce při realizaci zamýšlené obchodní transakce. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od Zájemce s cílem získat obecné informace týkající se tržní ceny jím specifikované nemovitosti.
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 2. Definice Pojmů
  1. „Poskytovatel“znamená společnost RealPortal s.r.o., IČ 06384234, se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101790, provozující webové stránky www.real-portal.cz.
  2. „Uživatel“ znamená zejména Zájemce, Makléře a dále jakoukoli jinou osobu využívající služeb na Portálu Poskytovatele.
  3. „Portál“ znamená webové rozhraní dostupné na adrese www.real-portal.cz, které sdružuje obecné informace a data o tržních cenách nemovitostí na území České republiky, které jsou poskytovány Zájemci, a Uživatelům umožňuje vzájemné zpřístupnění kontaktů pro efektivnější realizaci případné obchodní transakce.
  4. „Makléř“ znamená, fyzická osoba podnikající nebo zaměstnanec právnické osoby, zabývající se zprostředkováním koupě/prodeje nemovitých věcí ve prospěch Zájemce.
  5. „Poradce“ znamená fyzická osoba podnikající v rámci aktivit vybraných makléřských a poradenských společností, se specializací na hypoteční úvěry.
  6. „Zájemce“ znamená koncový zákazník poptávající Odhad aktuální tržní ceny nemovitosti nebo zákazník, jenž zamýšlí nemovitou věc prodat, a který prostřednictvím Portálu poskytl své kontaktní údaje, jakož i údaje o takové nemovitosti.
  7. „Odhad o tržních cenách nemovitostí“ je zjišťován bez provedení místního šetření nemovitosti, jejíž parametry Zájemce prostřednictvím Portálu zadal, z toho důvodu se Odhadem rozumí orientační kvalifikovaný odhad tržní ceny nemovitosti, bez nároku na úplnou přesnost či aktuálnost, za kterou Poskytovatel nenese žádnou právní či jinou odpovědnost a to ani za případnou újmu, která může Zájemci vzniknout v souvislosti s používáním jakýchkoli informací o odhadované tržní ceně jím zadané nemovitosti.
 3. Účel Portálu
  1. Účelem Portálu je na straně jedné sdružovat informace o aktuálních tržních cenách nemovitostí v České republice a na základě Zájemcem zadaných parametrů rychlým a efektivním způsobem poskytnout Zájemci Odhad o tržní ceně jím zadané nemovitosti. Na straně druhé umožnit Zájemcům a Makléřům vzájemné poskytnutí kontaktů pro účinné navázání spolupráce v případě zamýšleného prodeje nemovitosti.
 4. Registrace Zájemce
  1. Zájemce osobně zadá do formuláře dostupného na Portálu údaje o nemovité věci, o jejíž Odhad tržní ceny má zájem, jakož i své kontaktní údaje.
  2. Pro získání Odhadu se Zájemce musí seznámit s těmito VOP, které jsou veřejně dostupné na adrese: https://www.real-portal.cz/vop a Zájemci je umožněno se s nimi před provedením registrace dle tohoto článku seznámit. Vyjádření souhlasu prostřednictvím políčka „souhlasím s VOP“ je nezbytnou podmínkou pro užívání služeb Poskytovatele.
  3. Po odeslání požadavku na poskytnutí informace o Odhadu tržní ceny zadané nemovitosti je Zájemci zaslán na uvedené telefonní číslo ověřovací kód, který slouží k ověření totožnosti Zájemce a verifikaci jím zadaného telefonního kontaktu.
  4. Zájemce je povinen ve formuláři uvést pravdivé a úplné kontaktní údaje o své osobě, jakož i údaje o nemovitosti, o jejíž Odhad má zájem, aby bylo možné kvalifikovaný Odhad tržní ceny zadané nemovitosti ze strany Poskytovatele provést. Bez zadání pravdivých a úplných údajů dle předchozí věty Poskytovatel nemůže zaručit výsledek ani věcnou správnost Odhadu.
  5. Okamžikem dokončení registrace, tj. odsouhlasením těchto VOP a odesláním zadaných údajů stisknutím příslušného tlačítka pro poskytnutí informace o Odhadu tržní ceny zadané nemovitosti dle zvolených kritérií, je založen smluvní vztah mezi Zájemcem a Poskytovatelem.
  6. Práva a povinnosti ostatních Uživatelů vyjma Zájemce, které jsou spojené s jejich registrací do Portálu Poskytovatele, je upravena dílčími smlouvami uzavřenými s Poskytovatelem.
 5. Pravidla poskytování služby
  1. Zájemci je na základě provedené registrace neprodleně poté vygenerován Odhad tržní ceny nemovité věci, jejíž parametry prostřednictvím Portálu zadal.
  2. okončením registrace Zájemce souhlasí se skutečností, že jím zadané kontaktní údaje je Poskytovatel oprávněn poskytnout Makléři, a to za účelem zprostředkování kontaktu v případech, kdy Zájemce zamýšlí prodej nemovitosti, a rovněž za účelem zajištění dalších služeb a potřeb spojených s prodejem nemovitosti dle požadavků Zájemce.
  3. Webový server, který spravuje webové stránky www.real-portal.cz, zasílá na osobní počítač Zájemce, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“ (textové soubory, které server umísťuje do počítače Zájemce webových stránek a které při každé další návštěvě webových stránek Zájemcem získává zpět na server), pokud Zájemce přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči webových stránek.  Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji Zájemce.
  4. Přijímání souborů „cookies“ dle předchozího odstavce může Zájemce zakázat ve svém prohlížeči webových stránek.
 6. Práva a povinnosti
  1. Zájemce prohlašuje že:

   - je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk,

   - nebyl v žádném rozsahu zbaven svéprávnosti, zejména mu tato nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito VOP,

   - veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

   - že se seznámil s textem těchto VOP a s těmito souhlasí,

   - je seznámen se skutečností, že jím poskytnuté údaje může Poskytovatel předat Makléři,

   - pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů, okamžitě toto oznámí Poskytovateli.

  2. Poskytovatel je:

   - oprávněn předat sdělené identifikační údaje Makléři,

   - kdykoliv pozastavit činnost Portálu nebo změnit informace na Portálu uvedené.

 7. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů Zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, PSČ trvalého bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavřeného smluvního vztahu. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem a s případným předáním těchto údajů Makléřům. Zájemce dále souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení ze strany Poskytovatele a souhlasí rovněž s tím, aby byl Poskytovatelem a případně Makléři kontaktován prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
  4. Zájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo společností Poskytovatele či třetích osob, se kterými má Poskytovatel nebo Makléř uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu Zájemce, popřípadě s informováním o těchto službách telefonicky. Dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem nebo Makléřem, se kterými má Poskytovatel nebo Makléř uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu Zájemce.
  5. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje sdělit Poskytovateli tak, aby byly správné a pravdivé a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
  6. Zpracováním osobních údajů Zájemce může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob poskytujících zvolenou službu nebudou osobní údaje Poskytovatelem, bez předchozího souhlasu Zájemce, předávány třetím osobám vyjma případů dle bodů 7.3 a 7.4 těchto VOP.
  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  8. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  9. V případě, že by se Zájemce domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   - požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

   - požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  10. Požádá-li Zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Komunikace mezi Poskytovatelem a Uživateli a případnými třetími osobami, není-li mezi konkrétními subjekty dohodnuto jinak, probíhá výhradně prostřednictvím emailu, na emailové adrese Poskytovatele info@real-portal.cz.
  2. Právem rozhodným pro veškeré případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu je právní řád České republiky.
  3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jejího řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
  4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu, přičemž o jejich změně bude objednatel informován prostřednictvím oznámení na Portálu.
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2017